Odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od

daty dostawy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez kupującego prześle

na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu

od umowy. Konsument może skorzystać z formularza Sklepu Head Chef, chociaż nie jest to wymagane. Head_Chef_odstapienie_od_umowy.pdfFormularz można przysłać na adres korespondencyjny sklepu, jak również drogą elektroniczną. 

Koszt zwrotu odsyłanego produktu ponosi Kupujący. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy...

Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta zwróconego towaru oraz informacji o odstąpieniu od umowy,

zwróci w ciągu 14 dni poniesione przez Kupującego koszty poniesione przy zakupie produktów w

Sklepie Head Chef Design wraz z wybranym podczas zamówienia kosztem dostawy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Państwa użyte w pierwotnej transakcji (płatność Paynow, płatność przelew tradycyjny)chyba,

że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W przypadku zakupu za pobraniem,

Sprzedawca poprosi o dane do przelewu bankowego.

 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  Gwarancja

Sklep gwarantuje kupującemu sprzedaż produktów bez wad. Wszystkie towary podlegają gwarancji

do 24 miesięcy od daty otrzymania produktu. 

 

Reklamacje

 

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Sprzedający zwraca

Kupującemu udokumentowane koszty przesyłki.

 

Adres do odsyłki: 

Head Chef Design

ul. Jaworowa 14 

86-300 Grudziądz 

 

Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej, przesłana na adres e-mail Sprzedającego:

biuro@headchef.pl

W zgłoszeniu Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.  

 


Head_Chef_reklamacja.pdf

 

Sprzedający niezwłocznie lecz nie później  niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela

odpowiedzi na adres elektroniczny Kupującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający

wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci należność. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr.