Polityka prywatności sklepu Head Chef Design


TWOJE DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Head Chef Katarzyna Bzowka ul. Jaworowa 14, 86-300 Grudziądz


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?  

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych pod adres biuro@headchef.pl lub pod adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Head Chef Katarzyna Bzowka ul. Jaworowa 14, 86-300 Grudziądz


Skąd mamy Twoje dane?  

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie Head Chef

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Head Chef Design?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną
b. realizacji zamówień
c. zarządzania Twoim kontem
d. rozliczeniem sprzedaży
e. obsługi zwrotów/reklamacji/wymiany towaru
f. obsługi zgłoszeń lub zapytań które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
g. kontaktowania się z Tobą w celu związanym ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z

Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

a. imię i nazwisko, nazwę firmy i numer Nip
b. adres e-mail, telefon
c. login i hasło, datę urodzenia
d. adres prywatny, adres firmowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy,

a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. 


Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich

preferencji i zainteresowań.


Twoje prawa

Masz prawo:
a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na
adres e-mail: biuro@headchef.pl

b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych
c. sprostować swoje dane
d. usunąć swoje dane (usunąć samodzielnie całe konto ze sklepu Head Chef, po zalogowaniu do panelu Klienta)
e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych
f. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:
a. naszych pracowników  którzy muszą mieć dostęp do danych w celu zrealizowania zamówienia
b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:
- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne w tym dostawcy usług hostingowych
- podmioty prowadzące działalność kurierską, firma DPD oraz InPost
c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego

Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie
zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec Head Chef  mogą przysługiwać osobie, której
dane dotyczą, maksymalnie  przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.

Przekazywanie Twoich danych poza UE

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE

Zabezpieczenia

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku,
w tym między innymi:

a. szyfrowanie danych osobowych za pomocą certyfikatu SSL
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego
lub technicznego,

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych