Odstąpienie od umowy

 

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny

w ciągu 14 dni od daty dostawy. 

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

 

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy przez kupującego prześle na adres poczty elektronicznej

kupującego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu

od umowy.  

 

Konsument może skorzystać z formularza Sklepu Head Chef, chociaż

nie jest to wymagane. 

 

 

Head_Chef_odstapienie_od_umowy.pdf

 

Formularz można przysłać na adres korespondencyjny sklepu, jak

również drogą elektroniczną. 

 

Koszt zwrotu odsyłanego produktu ponosi Kupujący.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy

Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym

koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia

innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa

decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej

transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie;

w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku

z tym zwrotem.  

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy

wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy.  

 

 

Gwarancja

 

Sklep gwarantuje kupującemu sprzedaż produktów bez wad. 

Wszystkie towary podlegają gwarancji do 24 miesięcy od daty otrzymania produktu. 

 

 

Reklamacje

 

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia

towaru. Sprzedający zwraca Kupującemu udokumentowane

koszty przesyłki.

 

Adres do odsyłki: 

Head Chef 

ul. Jaworowa 14 

86-300 Grudziądz 

 

Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej,

przesłana na adres elektroniczny Sprzedającego.

 

Biuro@headchef.pl

 

W zgłoszeniu Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego

problemu.  

 


Head_Chef_reklamacja.pdf

 

 

Sprzedający niezwłocznie lecz nie później 

niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela

odpowiedzi na adres elektroniczny Kupującego. 

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający

wymieni wadliwy produkt na nowy lub zwróci należność. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr.